Användningsvillkor

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Inledning

På webbplatsen www.Spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och lämna meddelanden. Du kan också på olika sätt samla poäng som du bland annat kan använda för att i Webbplatsens butik införskaffa olika funktioner för din profil.

För att utnyttja allt som vår Webbplats har att erbjuda måste du dock respektera ett antal regler. Dessa regler och andra rättigheter och skyldigheter på Spelo.se beskrivs nedan. Läs därför noga igenom användningsvillkoren för Spelo.se nedan.

Spelo.se ingår i Admeen B.V. och är inskrivet i det nederländska handelsregistret (Kamer van Koophandel) under numret 08154287.

Artikel 1. När användningsvillkoren är tillämpliga.

Användningsvillkoren är tillämpliga på avtalet mellan Spelo.se och varje användning av Webbplatsen. Detta omfattar åtminstone att spela spel, att skapa och använda en profil och att beställa och ta emot nyhetsbrevet.

Var och en som sluter avtalet med Spelo.se, var och en som spelar spel på Webbplatsen och var och en som besöker profildelen är en Användare av Webbplatsen. Användaren kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Dessa användningsvillkor är tillämpliga på tredje parters webbplatser. På Webbplatsen finns det länkar till tredje parters webbplatser. . Det är tydligt att du lämnat www.Spelo.se när du klickat på en länk till en tredje parts webbplats. I det ögonblick du lämnar www.Spelo.se gäller de villkor som leverantören av den webbplatsen anger. Vi rekommenderar därför också att noga gå igenom de villkor som gäller där.

Artikel 2. Upprättande av avtalet

Avtalet upprättas genom att du, Användaren, registrerar dig via Webbplatsen.

Avtalet upprättas också genom att du, Användaren, använder dig av Webbplatsen.

Spelo.se har rätt att vägra en Användare, utan att ange något skäl.

Artikel 3. Villkoren för användning av Webbplatsen

För att få använda Webbplatsen måste du vara minst 16 år eller ha tillåtelse av dina föräldrar eller din målsman (nedan: Föräldrar). Det påpekas också på Webbplatsen. Spelo.se utgår därför från att en Användare är minst 16 år eller har tillåtelse från dina Föräldrar att använda Webbplatsen.

För att skapa och använda en profil behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Dessa får du välja själv. Användarnamnet får bara inte vara samma som en annan Användares. Efter registrering och verifiering av e-postadress får du tillgång till din profil med detta namn och detta lösenord så länge avtalet varar.

Du måste hålla lösenordet hemligt. Spelo.se får utgå från att en Användare som anmäler sig på Webbplatsen också verkligen är Användaren och är inte ansvarigt för missbruk av lösenordet. Du måste informera Spelo.se om du misstänker att lösenordet hamnat i någon annans händer. Spelo.se har rätt att vidta ändamålsenliga åtgärder i sådana fall.

Spelo.se kan radera eller stänga av en Användare utan att uppge något skäl.

Spelo.se har rätt att införa ändringar i programvaran för Spelo.se för att förbättra funktionerna och rätta till fel.

Du ser till att uppgifterna i din profil är aktuella. Om du skulle få en ny e-postadress, ändra den gamla adressen.

Du underlåter att använda Webbplatsen på ett otillåtet sätt och du ska uppföra dig så som Spelo.se kan förvänta sig av en noggrann och ordentlig Användare av Webbplatsen. Det betyder i varje fall att du inte får använda Webbplatsen för egen vinning eller skada Webbplatsen på något sätt.

Om du ända handlar i strid mot dessa användningsvillkor har Spelo.se rätt att utan att uppge något skäl utesluta dig, ta bort dig och blockera din åtkomst till Webbplatsen och dess möjligheter.

Artikel 4. Profilregler

Dessa regler gäller för alla profilens funktioner.

Du underlåter att använda din profil på Webbplatsen på ett otillåtet sätt och du ska uppföra dig så som kan förväntas av en noggrann och ordentlig Användare.

Därmed avses i varje fall att du ska följa alla föreskrifter och anvisningar avseende din profil som återges på Webbplatsen eller som riktas direkt till dig, inklusive anvisningar från personal/moderatorer vid Spelo.se. Vidare får du inte förorsaka någon överlast för andra Användare. Det betyder också att de inte ska lägga ut någon orättmätig information, inte ska ändra, radera eller obrukliggöra meddelanden från Spelo.se eller Användare.

Orättmätig information är information som strider mot den nederländska lagstiftningen, god sed, offentlig ordning och/eller tredje parters rättigheter. Detta rör särskilt, men inte endast, information som erbjuds utan samtliga upphovsrättsinnehavares medgivande, information som är kränkande, hotande, förolämpande, rasistisk, hatspridande eller diskriminerande, spam, information som innehåller barnpornografi och information som kränker tredje parts privatliv eller medför en form av stalking, samt hyperlänkar, torrenter eller andra hänvisningar till liknande information på tredje parters webbplatser var som helst i världen (även om informationen skulle vara laglig i det aktuella rättsdistriktet).

Eftersom även barn besöker Webbplatsen får det inte läggas ut några pornografiska eller på annat sätt sexuellt laddade bilder eller texter.

Du är själv ansvarig för de meddelanden du läggar ut via din profil. Om innehållet i ditt meddelande är orättmätigt så kan du själv bli ansvarsskyldig för det.

Spelo.se kan inte garantera att innehållet i Användares meddelanden är rättmättigt och/eller korrekt.

Du erkänner att Spelo.se inte är skyldigt att på eget initiativ kontrollera eller bearbeta meddelanden från Användare på något sätt, varken före eller efter att meddelandet lagts ut.

Om Spelo.se kommer till insikt att vissa meddelanden inte uppfyller dessa användningsvillkor, har företaget rätt att ta bort eller anpassa dessa meddelanden efter eget gottfinnande.

Spelo.se har också rätt att utföra anpassningar i meddelanden för att öka Webbplatsens och/eller profilsidans allmänna kvalitet och/eller läslighet. I det sammanhanget ska Spelo.se påverka meddelandenas allmänna intryck och/eller inriktning så lite som möjligt.

Du befriar Spelo.se från alla anspråk som kan uppkomma genom överträdelser av tredje parts rättigheter som du begått med hjälp av din profil på Webbplatsen eller genom kränkning av dessa användningsvillkor.

Du ger också Spelo.se kostnadsfritt alla rättigheter och/eller tillstånd som krävs för att kunna lägga ut meddelanden från dig. I varje fall utfärdas en oomtvistad, global, dellicensieringsbar icke-exklusiv licens för offentliggörande av verket.

Du och varje annan person kan informera Spelo.se, helst via e-post, om Användares uppförande eller meddelanden som är orättmätiga mot dig eller denne.

När du skapar en profil står den automatiskt i “privatläge”. Det går att göra sin profil offentlig. Valet är ditt. Då är du dock själv ansvarig för offentliggörandet av dina uppgifter.

Vid upprepade klagomål och/eller upprepade överträdelser av dessa användningsvillkor har Spelo.se rätt att avsäga dig tillträdet till Webbplatsen.

Om du trots ovanstående ändå skulle träffa på orättmätigt eller oönskat innehåll på en profilsida så kan du använda Spelo.se:s Notice & Takedown-procedur (se även artikel 10).

Artikel 5. Immaterialrätt

Webbplatsen innehåller många spel. De spel som finns på Webbplatsen Spelo.se är upphovsrättsskyddade. Dessa rättigheter är egendomar som tillhör Spelo.se eller underleverantörer till Spelo.se. I det senare fallet har vi leverantörernas tillstånd att lägga ut spelen. I vissa fall har vi dock inte kunnat reda ut vem som innehar upphovsrätten. Om du skulle vara rättsinnehavaren för ett spel och inte har gett något tillstånd, kan du alltid använda dig av vår Notice & Takedown-procedur (se även artikel 10).

Spelo.se lägger också ut direkta länkar (deeplinks) till spel på andras webbplatser. Om du inte är överens om en direkt länk till ditt spel kan du använda vår Notice & Takedown-procedur.

Som Användare har du bara rätt att spela spelen på Webbplatsen.

Det finns ett undantag från den regeln. Spelo.se innehåller (bland annat) spel som framställts av Admeen B.V.. Spelen från Admeen får kopieras och offentliggöras igen på följande villkor: De kopierade spelen publiceras på en spelwebbplats, spelen får inte anpassas, de loggor som applicerats får inte tas bort. Admeen B.V. kan dra in ovannämnda tillstånd utan att uppge något skäl.

Även Webbplatsens utseende och sammanställning omfattas av immaterialrätter som tillhör Spelo.se. Du får inte överta något utan tillstånd från Spelo.se.

Artikel 6. Underhåll och ändring av Webbplatsen

Spelo.se förbehåller sig rätten att tillfälligt ta Webbplatsen eller delar av Webbplatsen ur drift för underhåll, anpassning eller förbättring av Webbplatsen och servrar. Spelo.se kommer aldrig att vara ansvarsskyldig för någon som helst skada för dig eller annan Användare på grund av sådan urdrifttagning av tjänsterna.

Artikel 7. Ansvarsskyldighet

Spelo.se är inte ansvarsskyldigt för någon skada som drabbar Användaren, oavsett egenskap, inklusive följdskada, förlust av din profil och/eller till den hörande uppgifter eller immateriell skada.

Spelo.se är inte ansvarsskyldigt för någon form av skada som uppstår till följd av besök på tredje parters webbplatser.

Spelo.se gör sitt bästa för att se till att inga olämpliga spel, annonser eller meddelanden hamnar på Webbplatsen. Det går dock inte att övervaka allt och Spelo.se har inte alltid kontroll över annonserna. Spelo.se godtar därför ingen ansvarsskyldighet för någon skada du drabbats av på grund av att sådan information ändå trots allt förekommit. Du kan alltid kontakta Spelo.se om du stöter på sådan information. Använd helst kontaktformuläret.

Artikel 8. Avtalets löptid och upphörande

Avtalet ingås för obestämd tid.

Avtalet kan sägas upp av Spelo.se och av dig utan skäl eller motivering. Avtalet kan upphävas genom att ta bort din profil eller om du (Användaren) inte har någon profil, genom att lämna Webbplatsen. Efter upphävande av avtalet förblir följande (delar av) artiklar i kraft:
- Artikel 7: Ansvarsskyldighet

Artikel 9. Ändringar i dessa användningsvillkor

Spelo.se förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa användningsvillkor.

Ändringar gäller även för redan slutna avtal med iakttagande av en period på 30 dagar efter tillkännagivande på Webbplatsen. Ändringar av mindre betydelse kan införas när som helst.

Om du inte vill godta en ändring i dessa användningsvillkor, kan du upphäva avtalet före det datum då de nya villkoren träder i kraft.

Artikel 10. Notice & Takedown-procedur

Spelo.se har infört en procedur som Användare av Webbplatsen, inklusive föräldrar till barn under 16 år, upphovsrättsinnehavare till spel och andra Användare av Webbplatsen kan använda för att anmäla erbjuden eller publicerad information som de anser är orättmätig eller oönskad.

Om ett klagomål enligt Spelo.se eller dess juridiska rådgivare är berättigat, har Spelo.se rätt att ta bort materialet eller göra det oåtkomligt. Spelo.se har också rätt att lämna dina personuppgifter till anmälaren eller till behöriga instanser om du lagt ut materialet eller verkar ha lagt ut materialet. Spelo.se kommer att hålla dig informerad om procedurens förlopp.

Om det rör sig om information som kan vara straffbar, har Spelo.se rätt att anmäla denna. Spelo.se kan i det sammanhanget överlämna all relevant information om dig och andra eventuellt inblandade Användare till behöriga instanser och utföra alla andra handlingar som dessa instanser uppmanar Spelo.se att utföra inom ramen för utredningen.

Vid upprepade klagomål om den information som du erbjuder har Spelo.se rätt att upphäva och/eller avsluta avtalet och stänga ut dig från Webbplatsen.

Du befriar Spelo.se för alla skador till följd av ovanstående. Spelo.se är inte ansvarsskyldigt för någon som helst skada som du kan drabbas av genom ingripande från Spelo.se inom ramen för klagomålsförfarandet, inte heller om klagomålet visar sig vara oriktigt och informationen inte är i strid med nederländsk rätt.

Artikel 11. Slutbestämmelser

Detta avtal styrs av nederländsk lag.

I den mån inte annat föreskrivs genom tvingande rättsregler, ska alla tvister som eventuellt uppstår med anledning av avtalet läggas fram för behörig nederländsk domare i Zwolle.

Partiell ogiltighet: Om en bestämmelse i avtalet och/eller användningsvillkoren visar sig vara ogiltig, påverkar detta inte giltigheten för hela avtalet och/eller användningsvillkoren.
Avtalets parter ska fastställa nya bestämmelser som ersätter de tidigare. Dessa nya bestämmelser ska i möjligaste mån enligt rätt återspegla avsikten i det ursprungliga avtalet/de ursprungliga användningsvillkoren.

Kontakt

Om du efter att ha läst våra användningsvillkor har några frågor, klagomål eller anmärkningar så kan du lugnt kontakta oss. Använd helst kontaktformuläret.

Admeen B.V.
Attn Spelo.se
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Vi är registrerade i handelsregistret under nummer: 08154287